അഡ്മിഷൻ 2021

 • 2021-2022 അധ്യയന വർഷം ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പ്രവേശനം.
 • സ്കൂൾ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കേരള സിലബസ് ആയിരിക്കും.
 • 4/ 5 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ശേഷം 6 വർഷം ദഅവ കോളേജിലും.
 • ഇംഗ്ലീഷ്, അറബി, ഉറുദു മറ്റു ഭാഷാ പരിശീലനവും നൽകുന്നതാണ്.
 • കലാ സാഹിത്യ പരിശീലന വേദികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • ഖുർആൻ തിയേറ്റർ, വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ലൈവ് ക്ലാസ് തുടിങ്ങി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയ ക്യാമ്പസ്.
 • മികച്ച ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യത്തോടെ ഉള്ള ക്യാമ്പസ്.

അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട രൂപം

 • ഫോമിൽ ചുവപ്പു കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
 • രണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫോമിൽ ആദ്യം നൽകിയ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ്.
 • അപേക്ഷാഫോമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്ക് മസ്ദർ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് പ്രിൻറ് ചെയ്ത ഫോമിൽ ആവശ്യമായ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും വച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
 • വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം വിളിക്കുക-
  +91 9400 004 786, +91 9400 005 786